Политика на поверителност

Монтаж и продажба на Вертикални текстилни и алуминиеви щори, щори Ден и Нощ, Сенници, Външни ролетни щори и гаражни врати, Външни и Вътрешни хоризонтални алуминиеви щори

Защитата на личните данни и опазването на личната информация на нашите клиенти е приоритет за СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД. Поради това обработваме Вашите лични данни изключително въз основа на приложимото законодателство, а именно: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД), Закон за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД, ЕИК 115917632 (АДМИНИСТРАТОР) е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: Пловдив, 4004 ул. „Петко Войвода“ 2а,тел. 032 67 81 82, е-mail: info@standartroll.com, Уебсайт: https://standartroll.com/
СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла чл.4, параграф 7 от Регламент 2016/679. 
Можете да се свържете с нас на горепосочените адрес, телефони и електронна поща.

II. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД обработва следните видове лични данни:
Когато закупувате наш продукт и/или направите заявка за монтаж или ремонт, в т.ч. услуги по следгаранционно обслужване, както и когато регистрирате потребителски профил в нашия електронен магазин, ние обработваме следните лични данни:

 • имена
 • телефонен номер
 • адрес за доставка, в случаите, когато изпращаме такава
 • адрес за ремонт или сервизно обслужване
 • електронна поща
 • банкова сметка

III ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б. „б“; б. „в“ и б. „е“ от Регламент 2016/679, а именно:

 • чл. 6 , параграф1, б. „б“ от Регламент 2016/679 – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.
 • чл. 6 , параграф1, б. „в“ от Регламент 2016/679 – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо АДМИНИСТРАТОРА, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.
 • чл. 6 , параграф1, б. „е“ от Регламент 2016/679 – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за доставка на стоки, предлагани от АДМИНИСТРАТОРА:

 • Идентифициране на клиент при поръчка
 • Идентифициране на получателя на пратката/на стоката
 • Доставка на поръчка, извършване на монтаж или гаранционна/ следгаранционна поддръжка
 • Актуализиране на Вашите лични данни
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/рекламации/запитвания/заявления по чл. 15-22 от Регламент 2016/679/жалби
 • Плащане на суми по приети поръчки
 • Извършване на обработка от обработващи данните – възлагане, отчитане, приемане, разплащане.

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, обработвме  данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
 • За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи.

В/ За целите на легитимния интерес на Администратора:

 • Изпращаме на свои клиенти рекламни и информационни съобщения
 • Предлагаме на свои лоялни клиенти отстъпки от следващи покупки съобразно текущата търговска политика на Администратора.

Във всеки един момент можете да възразите срещу обработването, което се извършва на основание чл. 6, § 1, б. „е“ от Регламент 2016/679 за целите на легитимните интереси на Администратора, описани в настоящата б. „В“, съобразно реда и условията, посочени в раздел XI от настоящата Политика за поверителност.

V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст. 
В случай, че СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД да съхранява такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:
Телефон: 032 67 81 82, е-mail: info@standartroll.com

VI. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД обработва само данни, които са предоставени от нашите клиенти доброволно. Това означава, че всеки клиенти носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент, в т.ч. данни в потребителскипрофил. Всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави умишлено неверни данни, в т.ч. умишлено ни заблуди, че е над 18 години.

VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.
Предаването на Вашите данни на други обработващи лични данни, в т.ч. служители на СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД се извършва само с цел предоставяне на избраната от Вас услуга/доставка, с цел изпълнение на наши законови задължения, а именно:

 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на поръчки
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.
 • Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

IX. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД съхранява минимално необходимите кагегории лични данни в срокове, не по-дълги от необходимото за целите, за които се обработват личните данни или в срокове, изрично определени в закон или пряко свързани с изпълнение на наше законово задължение.
Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД. В случай, че желаете да получите повече информация относно това унищожени ли са Вашите лични данни, можете да се възползвате от правата си, подробно описани в раздел XI.

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от Регламент 2016/679.
Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

1. Право на достъп: 
По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н. 
2. Право на коригиране: 
Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. 
3. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:
Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно: 
a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
б) за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на Р. България;
в) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или
г) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
4. Право на ограничение
Имате право да поискате СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: 
a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
б) обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
в) администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
г) Вие сте възразили срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 или параграф 2 от Регламент 2016/679, в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
5. Право на преносимост: 
Когато СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.
6. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: 
Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на СТАНДАРТ-РОЛ ЕООД . Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.

XII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти: Телефон: 032 67 81 82, е-mail: info@standartroll.com

Вашите искания следва да отправите в писмен вид в свободен текст до АДМИНИСТРАТОРА 
Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.
Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти: Телефон: 032 67 81 82, е-mail: info@standartroll.com
Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. 

Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.